Servicehälsans logo

Lista dig hos oss!

Att lista dig hos oss gör du enkelt via 1177 e-tjänster.

För att använda 1177 vårdguidens e-tjänster måste du vara folkbokförd i Sverige.

Du behöver också ha en svensk e-legitimation eller ett svenskt mobilnummer.

Vår filosofi...

Vi på Servicehälsan vill att du som patient snabbt ska få rätt utredning och behandling utan onödig väntan. Vi vill att din vård ska ske så smidigt som möjligt för dig.

För oss är det viktigt att du som söker hos oss ska känna dig trygg,  väl omhändetagen, välkommen och välbemött.

Rätt behandling och utredning utan onödig väntan!

Miljöpolicy 
 
Servicehälsans medarbetare har ett stort miljöengagemang och arbetar dagligen i vården med miljöpåverkande ämnen.  
Verksamheten har stor samhällsnytta men innebär dock en negativ påverkan på miljön. Personalen på Servicehälsan arbetar därför miljömedvetet och strävar efter att utveckla miljöarbetet kontinuerligt.  
 
Miljöarbetet ska syfta till att verksamhetens negativa miljöpåverkan i möjligaste mån minimeras. Vi ska tillse att miljömedvetenheten hos våra medarbetare ökar genom att uppmuntra delaktighet i miljöarbetet, deltagande i miljöutbildning och via eget engagemang ständigt förbättra våra arbetssätt och därmed åstadkomma minskad miljöpåverkan och skydda miljön. 
Det är av stor vikt att miljöarbetet ger påvisbara resultat och att våra medarbetare uppfattar att miljöarbetet gör skillnad och upplevs meningsfullt. 
Servicehälsan tar miljöhänsyn i såväl det dagliga arbetet som i de beslutsfattande och planeringsstadier för verksamhetens utveckling.  
Servicehälsan ska leva upp till gällande lagar och regelverk inom miljö och ständigt arbeta för att utveckla och förbättra miljöarbetet, detta genom att integrera miljö och ekonomisk hållbarhet i ett helhetsperspektiv. 

Kvalitetspolicy 

Servicehälsans målsättning är att erbjuda bra och trygg vård. Patienterna ska känna sig trygga, väl omhändertagna och få ett få ett varmt och trevligt bemötande.  
Servicehälsan tillhandahåller hög kompetens där ett flertal specialister av hög kvalitet är samlade. Personalen strävar ständigt efter utveckling i form av evidens och beprövad erfarenhet. Patienten är i centrum och fokus ligger på att optimera behandlingar, utredningar och resultat.  
Vården som bedrivs på Servicehälsan präglas av gott bemötande, delaktighet och hög tillgänglighet. Med en helhetssyn på patientens vårdbehov och livssituation arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande med patientens självbestämmande och integritet som grund. 
Servicehälsan följer de myndighetskrav, lagar och författningar som åligger en vårdgivande klinik. Som ett steg i kvalitetssäkringsarbetet har Servicehälsan fokuserat på att anställa personal med adekvat kompetens och erfarenhet som passar verksamheten. Därigenom kan en god, säker och värdeskapande vård säkerställas där nollvision av vårdskador är ledande. Uppföljning och redovisning av arbetet ligger till grund för löpande förbättringsarbete. 
Verksamheten är så långt som möjligt digitaliserad. Behandlingar registreras, efter patientens godkännande, i olika kvalitetsregister för att säkerställa patientsäkerhet och uppföljning samt statistik för ständig utveckling av vården såväl nationellt som lokalt. 
För intern utveckling genomgår personalen fortlöpande utbildningar utifrån deras olika specialstområden.